Vedtægter

Vedtægter

Foreningen af Danske dramaturger (FDD) er stiftet 17. februar 1990. Disse reviderede vedtægter er vedtaget ved generalforsamlingen af den 15. marts 2014. 

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Foreningen af Danske Dramaturger (FDD).

Stk. 2: Foreningens formål er at styrke, udvikle og udbrede dramaturgiske funktioner indenfor de relevante medier (teater, film, tv, radio, video, multimedier osv.) for der i gemmen at varetage dramaturgernes faglige interesser.

Stk. 3: Dette skal blandt andet ske igennem:
a) Mindst én årlig samling åben for alle foreningens medlemmer.

b) Andre foranstaltninger som iværksættes af bestyrelsen eller af nedsatte arbejdsgrupper (efteruddannelse, rejseaktiviteter mv.).

c) Ved bestyrelsens aktive stillingtagen til aktuelle faglige temaer og foranledninger i skriftlig form, i medierne og på anden vis.

Stk. 4: Foreningen forfølger hverken bestemte partipolitiske eller fagforeningsmæssige interesser. 

 

§ 2. Medlemskab

Foreningen har tre medlemskategorier:

A) Dramaturger
B) Studerende ved Teatervidenskabeligt og Filmvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet eller hertil svarende uddannelser
C) Pensionerede dramaturger

Stk. 2: Medlemskab opnås ved skriftlig ansøgning til foreningen på hertil udfærdigede ansøgningsskemaer. Bestyrelsen træffer afgørelser om optagelse og indplacering i kategorier ved almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 3: Bestyrelsens afgørelser om optagelse og indplacering kan indklages for generalforsamlingen, som afgør tvivlssager med almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan tilrettelægge arrangementer for én eller flere medlemskategorier. Arrangementer i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal altid være for alle medlemmer. 

 

§ 3. Kontingent og økonomi

Der betales et årligt kontingent, idet studerende og pensionister dog betaler et reduceret kontingent (normalkontingent udgør pr. 01.01.14 kr. 350,-). 

Stk. 2: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for ét år ad gangen. 

Stk. 3: Bestyrelsen har mulighed for at søge andre indtægter til foreningen. 

Stk. 4: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

§ 4. Bestyrelse

Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 7 medlemmer (ved lige antal medlemmer og i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to) og 1 eller 2 suppleanter valgt på generalforsamlingen af og blandt foreningens medlemmer.  

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med valg af formand og kasserer.  

Stk. 3: Foreningen tegnes udadtil i det daglige af formanden eller en stedfortræder  

Stk. 4: Prokura har formanden og kassereren tilsammen. Bestyrelsen kan dog give begrænset prokura til kassereren alene.  

Stk. 5: Fratræder formand eller kasserer kan bestyrelsen konstituere en ny henholdsvis formand eller kasserer frem til næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 6: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres referat til alle bestyrelsesmøder. 

 

§ 5. Generalforsamlingen 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den finder sted én gang om året, i januar kvartalet. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer uden kontingentrestance. 

Stk. 2: Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter anmodning fra mindst 20 % af medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med minimum to ugers frist og med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3: Den ordinære generalforsamling indkaldes med minimum fire ugers frist og med angivelse af dagsorden. Denne bør mindst indeholde følgende punkter: 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling. 
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 
  4. Godkendelse af kassererens beretning. 
  5. Valg af de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er på valg. 
  6. Valg af revisor. 
  7. Fastsættelse af kontingent. 
  8. Drøftelse og godkendelse af en handlingsplan for bestyrelsen. 
  9. Indkomne sager. Sager som medlemmerne ønsker taget op på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden ordinær generalforsamling. 

Stk. 4: Vedtægtsændringer kræver ¾-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling. Ændringsforslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Valgperioden er to år. I lige år vælges 3-4 medlemmer og i ulige år vælges 2-3 medlemmer. Desuden vælges en eller to suppleanter for ét år ad gangen. Valget foregår skriftligt med mindre en enstemmig generalforsamling beslutter anderledes. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges separat ved simpel stemmeflerhed, idet hvert fremmødt medlem har samme antal stemmer som antallet af poster, der skal besættes.

Stk. 6: Generalforsamlingens øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

 

§ 6. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende rettidigt indkaldte generalforsamlinger, hvor der opnås mindst ¾-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer for en opløsning af foreningen. Et eventuelt overskud i foreningen går ved opløsningen til et kulturelt formål efter forsamlingens bestemmelser. 

 

§ 7. Vedtægternes ikrafttræden

Foreningen af Danske dramaturger (FDD) er stiftet 17. februar 1990. Disse reviderede vedtægter er vedtaget og træder i kraft den 15. marts 2014. 

 

FDDs bestyrelse

Da bestyrelsen gerne vil have flere arbejdende hænder vedtog generalforsamlingen i 2013 at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmer er valgt for en periode på 2 år. Suppleanter for 1 år. 

Se den aktuelle bestyrelse for FDD her.Bestyrelsens fokuspunkter:

> At fastholde vores arbejde med synliggørelse af foreningen og dramaturgens rolle

> At styrke FDD som fagligt forum og aktiv interesseorganisation

> At afholde konkrete faglige arrangementer for dramaturger (og studerende)

> At udvide det dramaturgiske netværk nationalt såvel som internationalt

> At fastholde det fagpolitisk arbejde bl.a. i form af høringssvar

> Fortsat at samarbejde med Scenekunstens faggrupper 

 

“Det var med stor glæde bestyrelsen kunne se en væsentlig stigning i antallet af fremmødte til generalforsamlingen. Det seneste år har bestyrelsen arbejdet ud fra ønskerne om at skabe mere synlighed både i branchen og for medlemmerne, holde fagligheden i hævd og beskytte vores branchepolitiske position. Dette arbejde fortsætter i den kommende periode ved at foreningen fortsat vil være involveret i Det postomdelte og Peripeti og fortsat være repræsenteret i scenekunstens faggrupper. Den nye bestyrelse har en række tiltag i støbeskeen, der skal kunne skabe værdi for medlemmerne. Med tydeligere tilstedeværelse på de sociale medier ønsker bestyrelsen at kunne være i tættere kontakt med medlemmerne.”

  

Kontakt

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger kan kontaktes via e-mail info@dramaturgerne.dk eller på postadressen:

Foreningen af Danske Dramaturger
co/Foreningen af Danske Sceneinstruktører
Nørre voldgade 12.2.th., 1358 København K 

Further Projects