Vedtægter

Vedtaget på generalforsamling 05. marts 2023 

§ 1. Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er ”Foreningen for Dramaturger i Danmark” (FDD)

Stk. 2: Foreningens formål er at styrke, udvikle og udbrede dramaturgiske funktioner indenfor de relevante medier (teater, film, tv, radio, video, multimedier osv.) for der i gemmen at varetage dramaturgernes faglige interesser. 

Stk. 3: Dette skal blandt andet ske igennem:

a) Mindst én årlig samling åben for alle foreningens medlemmer.

b) Andre foranstaltninger som iværksættes af bestyrelsen eller af nedsatte arbejdsgrupper (efteruddannelse, rejseaktiviteter mv.).

c) Ved bestyrelsens aktive stillingtagen til aktuelle faglige temaer og foranledninger i skriftlig form, i medierne og på anden vis.

Stk. 4: Foreningen forfølger hverken bestemte partipolitiske eller fagforeningsmæssige interesser.

§ 2. Medlemskab.

Stk. 1: Foreningen har tre medlemskategorier:
a) Dramaturger.
b) Studerende.
c) Pensionerede dramaturger. 

Stk. 2: Medlemskab opnås ved skriftlig ansøgning til foreningen på hertil udfærdigede ansøgningsskemaer. Bestyrelsen træffer afgørelser om optagelse og indplacering i kategorier ved almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 3: Bestyrelsens afgørelser om optagelse og indplacering kan indklages for generalforsamlingen, som afgør tvivlssager med almindelig stemmeflerhed. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan tilrettelægge arrangementer for én eller flere medlemskategorier. Arrangementer i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal altid være for alle medlemmer. 

§ 3. Kontingent og økonomi

Stk. 1: Der betales et årligt kontingent, idet studerende og pensionister dog betaler et reduceret kontingent.

Stk. 2: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for ét år ad gangen. 

Stk. 3: Bestyrelsen har mulighed for at søge andre indtægter til foreningen. 

Stk. 4: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 4. Bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 7 medlemmer (ved lige antal medlemmer og i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to) og 1 eller 2 suppleanter valgt på generalforsamlingen af og blandt foreningens medlemmer. 

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med valg af forperson og kasserer.

Stk. 3: Foreningen tegnes udadtil i det daglige af forperson eller en stedfortræder

Stk. 4: Prokura har forpersonen og kassereren tilsammen. Bestyrelsen kan dog give begrænset prokura til kassereren alene.

Stk. 5: Fratræder forperson eller kasserer kan bestyrelsen konstituere en ny henholdsvis forperson eller kasserer frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 6: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres referat til alle bestyrelsesmøder.

Stk. 7: Ved evt. frafald af flere bestyrelsesmedlemmer inden næste generalforsamling, skal den til enhver tid siddende bestyrelse have mandat til på selv at hverve nye suppleanter til bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den finder sted én gang om året, i kalenderårets første kvartal. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer uden kontingentrestance. 

Stk. 2: Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter anmodning fra mindst 20 % af medlemmerne eller halvdelen af bestyrelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med minimum to ugers frist og med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3: Den ordinære generalforsamling indkaldes med minimum fire ugers frist og med angivelse af dagsorden. Denne bør mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
  • Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  • Godkendelse af årsregnskabet.
  • Valg af de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er på valg.
  • Valg af revisor.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Drøftelse og godkendelse af en handlingsplan for bestyrelsen.
  • Indkomne sager. Sager som medlemmerne ønsker taget op på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden ordinær generalforsamling.

Stk. 4: Vedtægtsændringer kræver ¾-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling. Ændringsforslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Stk. 5: Valgperioden er to år. I lige år vælges 3-4 medlemmer og i ulige år vælges 2-3 medlemmer. Desuden vælges en eller to suppleanter for ét år ad gangen. Valget foregår skriftligt med mindre en enstemmig generalforsamling beslutter anderledes. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges separat ved simpel stemmeflerhed, idet hvert fremmødt medlem har samme antal stemmer som antallet af poster, der skal besættes.

Stk. 6: Generalforsamlingens øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

§ 6. Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende rettidigt indkaldte generalforsamlinger, hvor der opnås mindst ¾-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer for en opløsning af foreningen. Et eventuelt overskud i foreningen går ved opløsningen til et kulturelt formål efter forsamlingens bestemmelser. 

§7. Vedtægternes ikrafttræden

Stk. 1: Foreningen af Danske dramaturger (FDD) er stiftet 17. februar 1990.

Stk. 2. Disse reviderede vedtægter er vedtaget og træder i kraft den 05. marts 2023

X